INTEGRITETSPOLICY  Fysioterapiteamet
Integritetspolicy för patienter hos Fysioterapiteamet.
Ny dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer bl a innebära att GDPR- säkrad kommunikation krävs. Vi på Fysioterapiteamet tror på att personlig integritet är viktigt och vi tar din integritet på högsta allvar.
Som vårdgivare pågår hos Fysioterapiteamet ett kontinuerligt arbete för att säkerställa skyddet av din personliga integritet vid ditt utnyttjande av de tjänster som vi erbjuder. All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, vilket bl.a. omfattar hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Denna integritetspolicy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss. Rätten till ändringar förbehålls. Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av dina uppgifter till en icke-medicinsk tredjepart (medicinsk tredjepart kan som exempel utgöras av försäkringsbolag). Har ditt försäkringsbolag remitterat dig till oss kan Fysioterapiteamet lämna ut en kopia av dina journalhandlingar till din försäkringsgivare.
Vi behandlar hälsodata på basis av ditt samtycke för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter. I det ingår att våra sjukgymnaster för journaler. Du behöver inte lämna några personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna personuppgifter kan det dock innebära att du inte kan kontaktas av oss.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSOMBUD
Clinicbuddy AB
Adress HÄLSINGEGATAN 7K, 113 23 STOCKHOLM
Organisationsnummer 559084-4394
Telefonnummer 08-519 700 90, 072-332 20 78
Clinicbuddy AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Fysioterapiteamet och som beskrivs i denna integritetspolicy.  
INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som vi kan komma att inhämta från dig och spara är namn, personnummer, adress, e-postadress, telenummer, IP-nummer, uppgifter om ditt hälsotillstånd och de andra uppgifter som du lämnar till oss. Om du har samtyckt till sammanhållen journalföring kan vi också komma att inhämta uppgifter som sedan innan finns i din journal. Vi kommer att spara uppgifter rörande ditt besök hos Fysioterapiteamet. Det gäller data rörande besöket samt kontakt- och journaluppgifter. Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger din sjukgymnast. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Fysioterapiteamets rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts. Alla uppgifter som du lämnar till oss genom kontaktformuläret krypteras innan de sänds. Vi använder vi oss av cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten mängd data, ofta innefattande en anonym unik identifierare, som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk. Din webbläsare kommer att godkänna tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator.
Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din användning av vår webbplats. Våra cookies samlar information om din användning av vår webbplats under din nuvarande session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position, den webbplats du besökte innan vår webbsida och länkar du använde för att lämna vår webbsida. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Du kan ändra vår insamling av information genom att ändra inställning för cookies i din webbläsare.
ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla merparten av din hälsodata. På din förfrågan kommer all hälsodata som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla raderas. Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd). Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas.
VARFÖR INHÄMTAR FYSIOTERAPITEAMET PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter behövs för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra de tjänster du valt att utnyttja hos Fysioterapiteamet och för att ta fram underlag och statistik som används. Om du inte ombeds lämna samtycke, behandlar vi inhämtade personuppgifter som rör dig för att fullgöra vår journalplikt eller annars upprätta nödvändig dokumentation. Vi kan även komma att behandla inhämtade personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
SAMTYCKE
Vi kan komma att begära samtycke till behandling av vissa personuppgifter för ändamål enligt vad som framgår av sådan begäran. Det står dig alltid fritt att inte lämna ett sådant samtycke. Du kan också när som helst välja att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelse betyder inte alltid att uppgifter per automatik raderas.
UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter till Clinic Buddy AB för exempelvis genomförande av fakturering, betalning och för lagring. Uppgifterna är givetvis krypterade. Ingen som inte är behörig kommer att kunna läsa din journal.
INFORMATIONSDELNING MED TREDJEPART OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EU/EES. Vi tillser att de personuppgiftsbiträden vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard. För att tillförsäkra en adekvat säkerhetsstandard tillämpas till exempel EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter eller (om överföringen sker till USA) genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet är anslutet till Privacy Shield. Om du har frågor gällande våra personuppgiftsbiträden, är du välkommen att kontakta oss på anders@fysioterapiteamet.se för mer information.
OM SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING
För att underlätta dina kontakter med andra vårdgivare kan vi i framtiden komma att tillhandahålla andra vårdgivare dina personuppgifter för ändamål som rör din vårddokumentation (sammanhållen journalföring). Du har alltid rättighet att motsätta dig sammanhållen journalföring och att vi spärrar dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Journalhandlingar måste enligt lag bevaras i minst tio år.
SEKRETESS OCH UPPGIFTSSKYLDIGHET
Personal inom Fysioterapiteamet får bara ta del av dokumenterade uppgifter om dig om det behövs för deras arbete inom hälso- och sjukvården, om du inte samtyckt till annat. Alla som får del av uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om dig omfattas av lagreglerad tystnadsplikt och får normalt sett inte röja dessa uppgifter. Journalhandlingar är åtkomliga enbart för legitimerad sjukvårdspersonal. Övrig personal (receptionen) kan endast läsa kontaktuppgifter.
Enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan vi dock i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.
ÖVRIG INFORMATION
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till Fysioterapiteamet. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, raderas, flyttas eller blockeras och begära att vi underrättar eventuella tredje män som har tagit del av dina personuppgifter om detta. Du har också rätt att begära information om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst till dina uppgifter har förekommit.
När det gäller radering av journalanteckningar kommer vi att anteckna din eventuella begäran i din journal. Det är bara Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar. Känsliga uppgifter om dig som inte rör din hälsa kommer inte att användas av oss som sökbegrepp. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, du har också rätt att klaga till Datainspektionen. Du har också rätt att begära skadestånd av oss om vi behandlat dina personuppgifter i strid med lag.
DINA RÄTTIGHETER
Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.
Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.
KONTAKTA OSS
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud, vänligen kontakta oss på info@fysioterapiteamet.se.
Dessa allmänna villkor gäller från och med 1 mars 2018.