Fokuserad stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (chockvåg) är en effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad metod som använts av sjukgymnaster sedan mer än tio år tillbaka. Genom en piezoelektrisk stötvågsprob genereras akustiska vågor vilka transporteras in i smärtande område. Forskning visar en positiv effekt på 70-80% av behandlade patienter både vid akuta och kroniska besvär. Sjukgymnasten startar med en undersökning och diagnostisering för att se om det föreligger indikation för stötvågsbehandling. En behandling hos sjukgymnasten tar sedan 25 - 40 minuter beroende på skadans omfattning, med ca en vecka mellan varje behandlingstillfälle. Lämpliga diagnoser för sjukgymnastisk stötvågsvågs-behandling är hälseneinflammation, tennisarmbåge, golfarmbåge, benhinneinflammation, löparknä, axelsmärta, kalkaxel, hälsporre/plantarfasciit, trochanterit, triggerpunkter i muskulatur, artros, kalkbildning i mjukdelar och muskler mm.
Ref: SBU upplysningstjänst om stötvågsbehandling av hälsporre: För frågeställningen om vilken effekt stötvågsbehandling har mot hälsporre drar författarna för båda översikterna slutsatsen att stötvågsbehandling kan vara en säker och effektiv behandling av hälsporre vid långvariga besvär.
(Aqil A, Siddiqui MR, Solan M, Redfern DJ, Gulati V, Cobb JP. Extracorporeal shock wave therapy is effective in treating chronic plantar fasciitis: a meta-analysis of RCTs. Clinical Orthopaedics and Related Research 2013:epub.)

Muskuloskelettal ultraljudscanning

Muskuloskelettal ultraljudsscanning är en väletablerad metod för sjukgymnaster i bland annat Danmark. I Sverige används ultraljudsscanning mest av röntgenläkare och det är ett fåtal sjukgymnaster som behärskar metoden.
Ultraljudsscanning har en given plats som komplement till den kliniska undersökningen, det man känner sig fram till med händer och fingrar kan bekräftas med ultraljudscanning. Sjukgymnasten ser exakt var det finns benpålagringar, inflammationer, förtjockade senor eller kärlinväxt och trånga förhållanden i leder. Baserat på fynden vid ultraljudsscanning kan sjukgymnasten optimera sin behandling. Patienten får en förklaring till smärtan och sjukgymnasten kan se var det är mest effektivt att sätta in exempelvis stötvågsbehandling.
En stor fördel med ultraljudscanning är också att man får möjlighet till en dynamisk undersökning, när patienten aktiverar led, muskel eller sena ses upphakningar i rörelsen, trängsel i en led eller inklämda nerver med stor exakthet, detta ger möjlighet till anpassad träning och belastningsdos.

Dynalaser

Sjukgymnaster har sedan lång tid använt laser vilken är en etablerad och evidensbaserad metod. Laser har i studier påvisats ge effekt vid sjukgymnastisk behandling av besvär från senor och muskler. Dynalaser (DL) är en utveckling av konventionell laser. Till skillnad från äldre laser som har ett effektivt djup på ca 10 mm är det möjligt att distribuera DL upp till 70 mm ned i vävnad. På grund av den höga uteffekten på DL är det möjligt att tillföra en stor mängd energi på mycket kort tid vilket ger en tidseffektiv behandling.
Sjukgymnasterna på Fysioterapiteamet kan som enda sjukgymnastklinik i landet erbjuda Dynalaser som behandlingsalternativ vid hälseneinflammation, tennisarmbåge, golfarmbåge, benhinneinflammation, löparknä, axelsmärta, kalkaxel, hälsporre/plantarfasciit, trochanterit, triggerpunkter i muskulatur, artros, kalkbildning i mjukdelar och muskler mm.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är en specialistinriktning inom sjukgymnastiken.
Med en helhetssyn som bas görs en analys och sammanställning av sjukdomsbakgrund, smärt- och funktionsstatus kompletterat med manuell undersökning av leder, muskler och nerver. I denna undersökning ingår systematiska specifika tester av rörlighet, smärtprovokation och avlastning. Därefter upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan vilken kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras.
Behandlingen kan innefatta smärtlindring, töjning av aktuell muskulatur, mobilisering, manipulation och funktionell träning.

Akupunktur

Medicinsk akupunktur bygger på ett naturvetenskapligt underlag med modern västerländsk smärtforskning som grund. Effekten av akupunktur uppnås via stimulans av grova inåtledande nerver, vilket ger en frisättning av så kallade endorfiner och serotoninerga substanser (kroppens eget morfin). Dessa substanser frisätts i ryggmärgsvätskan och har en smärtlindrande effekt. Man har i studier också påvisat en ökad aktivitet i immunförsvaret samt en frisättning av adenosin på platsen där nålen placeras.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU - rapport 177, 2006) har funnit att det föreligger starkt vetenskapligt stöd för akupunktur som behandlingsval vid långvarig ländryggssmärta samt tennisarmbåge. Akupunktur hjälper också vid smärta i nacke och skuldror.

McKenziebehandling (MDT)

Mekanisk diagnostisk terapi (MDT) är en av världens mest spridda metoder för behandling av besvär i rygg, nacke och extremiteter. Cirka 2400 läkare och sjukgymnaster har gått minst den inledande kursen i MDT i Sverige. MDT är en effektiv metod för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, armar eller ben.
Syftet är inte bara tillfällig smärtlindring utan bot och långsiktig hjälp.
Metoden bygger på att använda upprepade rörelser för att sortera in besvären i olika diagnosgrupper. Dessa rörelser är ganska okomplicerade och kräver ingen speciell utrustning.
Besvären sorteras efter hur de reagerar på olika upprepade rörelser. När man funnit en rörelseriktning i ryggen som lindrar besvären används den som behandling.